ŠPORT ZA SPROSTITEV

Športna dejavnost v šoli ima poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Nevtralizira lahko negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenja. Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. Izbirni predmeti športnega področja zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev in spodbujajo njihovo ustvarjalnost. 

Program športnih izbirnih predmetov dopolnjuje osnovni program pouka športa, skupaj pa predstavljajo obogateno celoto. Osnovna šola Vuzenica ponuja učencem tretje triade tri enoletne predmete, šport za zdravje sedmošolcem, šport za sprostitev osmošolcem in izbrani šport devetošolcem. Učenec se torej lahko vsako leto odloči za izbirni predmet športnega področja, kar je zelo pomembno predvsem iz vidika zmanjšanja rednih ur pouka športa za učence 7.-9.razreda na samo dve učni uri tedensko. 

Namen enoletnega izbirnega predmeta šport za sprostitev je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športnorekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Zajema sodobne športnorekreativne vsebine (športne igre, aerobna vadba, ustvarjalna vadba, športi, ki niso vključeni v program predmeta šport). 


Organizacija predmeta

Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Poučuje ga učitelj športa. Nekatere vsebine, ki jih je mogoče opraviti le v strnjeni obliki ((pohodništvo, kolesarjenje, orientacija, plavanje, ogled športne prireditve,…) lahko potekajo tudi zunaj urnika in zunaj šole.  

V vadbeno skupino so vključeni fantje in dekleta. Če se k predmetu prijavi večje število učencev, se lahko oblikujejo posamezne fantovske in dekliške skupine. 


Dostopnost