DELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela, tako da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli (z učenci, učitelji, starši, vodstvom) in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Delo šolske svetovalne službe na naši šoli opravlja Sara Topler.

Kontakt

Telefon: 02 87 91 239

Dosegljivost med 7.30 in 14.00 ter (po predhodnem dogovoru) v popoldanskem času – v času govorilnih ur.

 • Temeljni cilj šolske svetovalne službe
 • Temeljna področja dela
Temeljni cilj šolske svetovalne službe

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca na šoli.

V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot nudenje pomoči potekajo na osnovi načrtovanja in evalvacije.

Temeljna področja dela
 1. Učenje in poučevanje
 2. Šolska kultura, vzgoja, klima, red
 3. Telesni, osebni in socialni razvoj
 4. Šolanje
 5. Poklicna orientacija
 6. Socialno-ekonomske stiske

Nekaj pomembnejših nalog znotraj teh področij:

 • svetovanje učencem, učiteljem, staršem,
 • posvetovanje in sodelovanje z učitelji, starši,
 • koordinacija dela učencev s posebnimi potrebami,
 • koncept nadarjeni učenci,
 • nudenje individualne pomoči učencem, ki imajo težave na čustvenem, vedenjskem in socialnem področju,
 • individualna pomoč učencem z učnimi težavami,
 • vpis v 1. razred,
 • sodelovanje z vrtcem,
 • delo šolske skupnosti,
 • otroški parlament,
 • predavanja za starše v okviru roditeljskih sestankov,
 • sodelovanje z učitelji na oddelčnih urah – izvedba delavnic za otroke,
 • poklicna orientacija (vpis v srednje šole),
 • organizacija nacionalnega preverjanja znanja,
 • subvencioniranje šole v naravi,
 • vodenje in urejanje dokumentacije,
 • strokovno izpopolnjevanje,
 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole,
 • sodelovanje na pedagoških konferencah,
 • sodelovanje na strokovnih aktivih,
 • sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, zdravstvenimi zavodi, centrom za socialno delo, svetovalnim centrom, zavodom za zaposlovanje idr.

Zunanja sodelavka, izvajalka dodatne strokovne pomoči:

Sergeja Grögl, surdopedagog/logoped


Dostopnost