NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA

Pouk angleščine poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev.

Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva.

Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog… Vsebina sledi izbranim temam, ki se sicer obravnavajo v 1. razredu pri drugih predmetih.

Cilji: Poslušanje in slušno razumevanje: Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.

Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.

Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor. Govorjenje: Poimenuje konkretni svet okoli sebe.

Se sporazumeva po vzorcih.

Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne izraze.

Poje, recitira pesmi, pove izštevanko…


Organizacija predmeta

V skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (U. l. št. 63/13) se za učence 1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenci bodo imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V šol. letu 2021/22 učenci 1. razreda lahko izberejo 2 uri neobveznega izbirnega predmeta: PRVI TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.

Izbirni predmeti se ocenjujejo in se (opisna) ocena zapiše v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmet obsega 70 šolskih ur letno.

Pouk izvaja učiteljica Nevenka Knez.


Dostopnost