Logo_IP5_5.png

Projekt Inovativna pedagogika 5.0

09/10/2023

Letos smo se priključili projektu Inovativna pedagogika 5.0, ki odraža nujnost prilagajanja izobraževalnega sistema družbenim spremembam in zahtevam sodobnega, povezanega sveta, znanega kot Družba 5.0. V tem projektu se bomo ukvarjali s ključnimi izzivi, s katerimi se soočajo tako posamezniki kot tudi družba kot celota. Prepoznavamo, da klasični pristopi in vzorci izobraževanja niso več dovolj, saj se svet neprestano spreminja.

 

Svetovni gospodarski forum, priznane organizacije in delodajalci nas ne sprašujejo več le po tradicionalnih kompetencah, ampak poudarjajo pomen kreativnosti, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov ter medosebnih in socialno-čustvenih veščin. To zahteva od izobraževalnih ustanov in učiteljev odmik od klasičnih metod transmisije znanja k bolj inovativnim pristopom, ki spodbujajo razvoj digitalnih kompetenc, kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti pri učencih.

 

Projekt Inovativna pedagogika 5.0 nadgrajuje dosedanje napore in izkušnje na področju inovacij v izobraževanju, ki so že začeli spreminjati način poučevanja in učenja v Sloveniji. Naša cilja sta razvijanje digitalnih kompetenc učiteljev in učencev ter krepitev temeljnih vsebin računalništva in informatike pri učencih in dijakih.

 

V projektu bomo ustvarili inovativne učne scenarije, ki bodo ponudili konkretno sliko, kako dvigniti digitalne kompetence učečih se in jim zagotoviti temeljna znanja s področja računalništva in informatike. Te scenarije bomo preizkusili v sodelovanju z 40 izbranimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ki se že izkazujejo kot inovativni.

 

Pri tem projektu se bomo osredotočili na sedem ključnih področij sprememb, ki vključujejo uporabo sodobne tehnologije, uvajanje digitalnih kompetenc v poučevanje in učenje, razvoj učiteljev, gradnjo učeče se skupnosti ter raziskovalno delo na področju tehnoloških inovacij v izobraževanju, vključno s področjem umetne inteligence, navidezne resničnosti in humanoidnih robotov.

 

Naš pristop bo strogo evalviran, kar nam bo omogočilo spremljanje napredka in prilagajanje ciljev. Poleg tega bomo zagotovili učinkovito vodenje, ki bo ključnega pomena za uspešno izvajanje projekta.

 

Želimo ustvariti celovit model, ki bo spodbujal razvoj digitalnih kompetenc učečih se in temeljnih vsebin računalništva in informatike. Projekt bo prinesel pomemben prispevek k razvoju izobraževanja v skladu z zahtevami družbe 5.0, ki temelji na dosežkih industrije 4.0. Na tem področju trenutno ni takšnega celovitega modela, zato si prizadevamo za trajnostno digitalno prestrukturiranje izobraževanja z inovativnim pristopom, ki vključuje stalno usposabljanje učiteljev in sodelovanje z učečimi se skupnostmi.

 

Poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev bomo poudarjali tudi pomembnost šolskih razvojnih timov, prilagodljive organizacije, distribuiranega vodenja ter celovitega podpornega okolja, ki vključuje infrastrukturo in strokovne e-skupnosti. Le tako bomo lahko dosegli napredek v inovativnih učilnicah, kjer bo razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učenca postavljen v osrčje pedagoškega procesa.

 

Naš projekt bo spodbujal pridobivanje znanj in kompetenc, potrebnih za trajnostno digitalno preoblikovanje izobraževanja. Cilj je izgraditi izobraževalni model, ki bo sledil zahtevam družbe 5.0 in temeljil na izkušnjah industrije 4.0. V sodelovanju z različnimi deležniki bomo oblikovali inovativne pristope, ki bodo šoli omogočili, da ostane v koraku s hitrimi spremembami v svetu in pripravi mlade na uspešno reševanje izzivov prihodnosti.

 

Koordinatorica projekta

Ana Luršak

Dostopnost