VARNA POT V ŠOLO

Zagotavljanje varnosti otrok je ena pomembnejših nalog staršev, učiteljev, policije in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z varnostjo v prometu. Predvsem za mlajše udeležence v prometu je pomembno, da skupaj z otrokom peš prehodimo pot, po kateri bo prihajal v šolo. Tudi pešci morajo upoštevati prometna pravila, zato otroka opremimo z rumeno rutico (prvošolci in drugošolci), odsevnimi predmeti, v avtomobilu uporabimo varnostne pasove ter ustrezne otroške sedeže. Prvošolci morajo imeti na svoji poti v šolo in domov spremstvo

odrasle osebe. Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu šele, ko so se starši oziroma drugi zastopniki otroka prepričali, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. Prav zato tudi v šoli veliko pozornosti namenjamo prometni vzgoji.

V skladu z našo usmeritvijo zdrave šole si želimo, da bi čim več otrok v šolo prihajalo peš.

Pravica do brezplačnega prevoza osnovnošolskih otrok je urejena s 56. členom Zakona o osnovni šoli, način financiranja pa urejata 81. in 82. člen Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.


Zakon pravi tako:


  • Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole.
  • Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
  • Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Dostopnost