PRVA ZAPOSLITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2021

PRVA ZAPOSLITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2021: POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK

 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v letu 2020 objavilo Javni razpis za izbor operacije »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: www.eu-skladi.si.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev iskalcev prve zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ter učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki v kohezijskih regijah Vzhodna in Zahodna Slovenija, stari do vključno 29 let, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno izobraževalnih zavodih. Na omenjeni razpis smo se prijavili za prosto projektno delovno mesto pomočnik vzgojitelj začetnik. Pomočnik vzgojitelj začetnik je oseba, ki ob vključitvi v operacijo izpolnjuje naslednje pogoje: starost do vključno 29 let; nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v vrtcu; išče prvo zaposlitev oz. ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Praktično se bo usposabljala za pridobitev poklicne kvalifikacije, pomočnik vzgojitelja in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Na razpisu smo bili uspešni in tako zaposlili kandidatko Saro Abršek, po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Po izteku projekta Prva zaposlitev bo z nami sklenila novo pogodbo s trajanjem vsaj enega meseca. Kandidatka bo vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje pri različnih dejavnostih, sodelovanje z vzgojiteljico mentorico pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda.


Dostopnost