POSEBEN STATUS UČENCEV

Učenci, ki se vključujete v najrazličnejša športna in kulturna društva in dosegate dobre rezultate na nacionalni ravni, imate možnost pridobiti status športnika oziroma umetnika. Pravilnik je bil v šolskem letu 2013/14 prenovljen in dopolnjen. Največja sprememba je, da loči med statusom perspektivnega športnika/perspektivnega umetnika in med statusom vrhunskega športnika/vrhunskega umetnika.

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica na osnovi oddane vloge staršev učenca. Pred odločitvijo si v prvi triadi pridobi mnenje razrednika, v 2. in 3. triadi pa oddelčnega učiteljskega zbora. Status se podeli za eno šolsko leto, lahko se začasno prekine ali tudi odvzame, če se ne izpolnjujejo pogoji dogovora.


Dostopnost