ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE

dr. Mojca Hrastelj Brelih, ravnateljica

Tel.: 02 8791 235


Ana Luršak, pomočnica ravnateljice za OŠ

Tel.: 02 8791 232


Andreja Kuhar, pomočnica ravnateljice za vrtec

Tel.: 02 8791 241


Tajništvo – Rosita Glazer, Nataša Šavc

Tel.: 02 8791 230, E-pošta: o-vuzenica.mb@guest.arnes.si


Računovodstvo – Tamara Zupančič

Tel.: 02 8791 232


Šolska svetovalna služba – Sara Topler

Tel.: 02 8791 239


Knjižnica – Ines Gerold

Tel.: 02 8791 234


Kuhinja – Nadia Jevšnik Kac

Tel.: 02 8791 237


Vodja šolske prehrane – Mateja Viher


SPLETNA STRAN:

www.osvuzenica.si


Najvišji organ šole je Svet šole, ki ga sestavljajo:


 • trije predstavniki občine:
  Nejc Črešnik, Peter Ferk, Milenko Skenderija
 • pet predstavnikov šole:
  Matjaž Jeznik, Jasna Lampreht, Nataša Praprotnik, Urška Medved, Stanko Topler
 • trije predstavniki staršev:
  Majda Knez, Staša Peklar, Janja Viher

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev.


STROKOVNI ORGANI ŠOLE


 • učiteljski zbor
 • oddelčni učiteljski zbor
 • strokovni aktivi po predmetnih področjih
 • razredniki

SKUPNOST UČENCEV


je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti. Parlament učencev skliče ravnateljica šole vsaj dvakrat v šolskem letu.


Dostopnost