ORGANIZACIJA POUKA IN DELA NA ŠOLI

1. PREDMETNIK

OBVEZNI PROGRAM
Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Predmet/

Št. ur

T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L T/L
SLJ 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 5/175 4/140 3,5/122,5 4,5/144
MAT 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 4/128
TJA 2/70 2/70 3/105 4/140 4/140 3/105 3/96
LUM 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35 1/35 1/32
GUM 2/70 2/70 2/70 1,5/52,5 1,5/52,5 1/35 1/35 1/35 1/32
DRU 2/70 3/105
GEO 1/35 2/70 1,5/52,5 2/64
ZGO 1/35 2/70 2/70 2/64
DKE 1/35 1/35
SPO 3/105 3/105 3/105
FIZ 2/70 2/64
KEM 2/70 2/64
BIO               1,5/ 52,5 2/64
NAR           2/70 3/105    
NIT 3/105 3/105
TIT 2/70 1/35 1/35
GOS 1/35 1,5/52,5
ŠPO 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/64
Predmet 1 2/1 2/1 2/1;64/32
Predmet 2 1/35 1/35 1/32
Predmet 3 1/35 1/35 1/32
Oddelčna sk. 0 0 0 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/16
Št. predmetov 6 7 6 9 10 12 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Št. ur na teden 20 23 22 24 26 26 27,5/28,5 28/29 28/29
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

* Učenec od 4.–6. razreda lahko izbere 2 uri neobveznega predmeta.

* Učenec od 7.–9. razreda izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši.


2. OBLIKE DIFERENCIACIJE glede na učenčeve zmožnosti:


 • Dopolnilni pouk za učence, ki imajo učne težave (dodatna pomoč in razlaga).
 • Dodatni pouk za učence, ki presegajo standarde znanja.
 • Individualna in skupinska pomoč za nadarjene učence (testirani učenci) in pomoč posameznikom (učna pomoč).
 • Notranja diferenciacija in individualizacija pri vseh predmetih.
 • Zunanja diferenciacija v 8. in 9. razredu pri SLJ, MAT in TJA.

3. INTERESNE DEJAVNOSTI


Predstavljamo vam interesne dejavnosti, ki jih ponujamo na šoli, in njihove mentorje.


Interesna dejavnost Mentor Razred Dan in ura
KULTURNO UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
Pevski zbor Metka Stemlak

(Rina Repnik)

1. –  9. razreda ponedeljek,

0. in 6. šolska ura

torek,

0. šolska ura

četrtek,

6. in 7. šolska ura

petek,

0. šolska ura

Pravljični krožek Zofija Ošlak 1., 2. razred torek,

0. šolska ura

Plesni krožek Lucija Bivšek 4. – 6. razreda ponedeljek,

7. šolska ura

Bistre glavice Ines Planinšič 2. – 5. razreda torek,

0. šolska ura

Likovni krožek Luka Oman 8. – 9. razreda ponedeljek,

7. šolska ura

Gledališki krožek Nataša Praprotnik, Metka Stemlak (Rina Repnik), Matjaž Jeznik 8., 9. razred po dogovoru
Glasbene urice Metka Stemlak

(Rina Repnik)

1. razred sreda,

5. šolska ura

Rajamo in plešemo Darja Mrakič

Nina Verdnik

1., 2. razred ponedeljek,

6. šolska ura

Pravljična joga Ines Planinšič 1. –  3. razreda ponedeljek,

0. šolska ura

Foto – filmski krožek Matjaž Jeznik 7. – 9. razreda po dogovoru
3D projektiranje in printanje Matjaž Jeznik 7. – 9. razreda delavnica med počitnicami
NARAVOSLOVNO TEHNIŠKE DEJAVNOSTI
Astronomija Jasmin Džambić 6. – 9. razred delavnice v popoldanskem času
Matematični krožek Jasna Lampreht 6. – 9. razred petek,

0. šolska ura

Poizkusi v kemiji Vera Lešnik 6. – 7. razreda ponedeljek,

0. šolska ura

Turistični krožek Danijela Korže 7. – 9. razreda četrtek,

6. šolska ura

Vesela šola Danijela Korže 5. – 9. razreda po dogovoru
Ustvarjalni krožek Vlasta Stepišnik

Darja Mrakič

1. – 3. razred sreda,

6. šolska ura

Kreativni krožek Ana Luršak 4., 5. razred sreda,

6. šolska ura

Vezenje Bojana Mori 4. – 6. razreda ponedeljek,

0. šolska ura

Modelarstvo Tatjana Krump 6. – 9. razreda sreda na 14 dni,

17. – 18. 30

Robotika Tatjana Krump 6. – 9. razred četrtek,

7. šolska ura

Kresnička Milena Pisnik 2. – 3. razred petek,

0. šolska ura

Kresnička Mateja Viher 4. – 5. razred petek,

0. šolska ura

Mladi člani RK Bojana Mori

Jasna Lampreht

1. –  9. razreda po dogovoru
Kolesarski tečaj Milena Pisnik

Ana Luršak

4., 5. razred po pouku, jeseni
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Splošna športna vzgoja Darja Jeznik 2., 3. razred sreda,

6. šolska ura

Šahovski krožek Bojana Mori 4. – 6. razreda ponedeljek,

6.šolska ura

Mladi planinci Darja Mrakič 1. – 9. razreda ob sobotah
Nogomet Jasmin Džambič 3. – 5. razred torek,

6. šolska ura

Nogomet Jasmin Džambič 6., 7. razred sreda,

0. šolska ura


4. ŠOLA V NARAVI, TABORI


a) Poletna šola v naravi je namenjena učenju plavanja. Organizirana je za učence 4. in 5. Izvedli jo bomo v Čatežu.
b) Šola v naravi za učence 8. razreda bo v domu CŠOD Bohinj 6. 4. 2021 – 10. 4. 2021.
c) Tabori za učence 1., 2. in 3. razreda.


razred kraj datum
1. razred Koča Planinc pomlad 2021
2. razred CŠOD Škorpijon na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu 16. 6. 2021 – 18. 6. 2021
3. razred CŠOD Škorpijon na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu 7. 10. 2020 –  9. 10. 2020
4. razred Terme Čatež 14. 6. 2021 – 18. 6. 2021
5. razred Terme Čatež 14. 6. 2021 – 18. 6. 2021
8. razred CŠOD Bohinj 6. 4. 2021 – 10. 4. 2021

5. PLAVALNI TEČAJ IN PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA


Tečaj in preizkus plavanja so v skladu z navodili MIZŠ organizirani v času pouka. Za učence 2., 3. in 4. razreda bodo organizirani 10-urni tečaji plavanja; dve uri na dan, 5 dni zaporedoma.

Učenci 6. razreda opravijo v bazenu na Ravnah na Koroškem preizkus plavanja; neplavalci se lahko udeležijo enotedenskega tečaja plavanja.


6. IZBIRNI PREDMETI


Izbirne predmete učenci izberejo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. Namenjeni so pridobivanju, poglabljanju in nadgradnji znanja z nekega področja, pridobivanju izkušenj ter odkrivanju interesov za poklice. Vsem izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden, razen tujemu jeziku, ki obsega dve uri tedensko. Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov, izjemoma tri, ki so lahko iz leta v leto različni. Če izbere tuji jezik, ne potrebuje drugega izbirnega predmeta.


7. RAZRED

izbirni predmet oznaka izvajalec
Nemščina 1 NI1 Mateja Viher
Likovno snovanje 1 LSI Luka Oman
Šport za zdravje ŠZZ Lucija Bivšek
Sodobna priprava hrane SPH Vera Lešnik

8. RAZRED

izbirni predmet  oznaka izvajalec
Nemščina 2 NI2 Mateja Viher
Poskusi v kemiji POK Vera Lešnik
Računalništvo – multimedija MUL Anže Boh
Šport za sprostitev ŠZS Lucija Bivšek, Miran Pal

9. RAZRED

izbirni predmet oznaka izvajalec
Nemščina 3 NI3 Mateja Viher
Šolsko novinarstvo ŠNO Ines Gerold
Izbrani šport Miran Pal
Računalništvo – računalniška omrežja RAČO Anže Boh

7. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI


Neobvezne izbirne predmete bomo izvajali v 1., 4., 5. in 6. razredu.

V 1. razredu so se vsi učenci vključili v pouk neobveznega predmeta angleščina.

V 4., 5. in 6.  razredu pa bomo izvajali pouk športa, nemščine in računalništva.


8. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA


Po zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence (razen za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je preverjanje prostovoljno).

torek, 5. 5. 2020
četrtek,  7. 5. 2020
ponedeljek,  11. 5. 2020

Na državnem izpitnem centru so pripravili publikacijo  »INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Ric-a.

(http://www.ric.si/ ali https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).


9. DNEVI DEJAVNOSTI


RAZRED Kulturni dnevi Športni dnevi Naravoslovni dnevi Tehniški dnevi
1. RAZRED
 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

4. Zaključek šolskega leta

 1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti

4. Pohod – tabor

5. Orientacija

 1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Obisk kmetije (tabor)

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Zaključna ekskurzija – Slovenj Gradec

2. RAZRED
 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

4. Zaključek šolskega leta

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti

4. Plavanje

5. Plavanje

1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Travnik – življenjsko okolje (tabor)

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Zaključna ekskurzija – Akvarij-terarij Maribor

3. RAZRED 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

4. Zaključek šolskega leta

1.       Jesenski pohod

2.       Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti

4. Plavanje

5. Plavanje

1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Orientacija (tabor)

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Zaključna ekskurzija – Ptujski grad

4. RAZRED 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti

4. Orientacija (4. – 5. razred)

5. Plavanje

1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Ogled HE Vuzenica

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Elektrika – poizkusi

4. Zaključna ekskurzija – Rudnik Mežica, Kmečki muzej Libeliče

5. RAZRED 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti (5. – 9. razred)

4. Atletika (5. – 9. razred)

5. Orientacija (4. – 5. razred)

1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Zaključna ekskurzija –  Kulturna dediščina

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Kolesarjenje – poligon

4. Pokrajinski muzej Slovenj Gradec

6. RAZRED 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti (5. – 9. razred)

4. Športne igre (6. – 9. razred)

5. Atletika (5. – 9. razred)

 1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Zaključna ekskurzija –  Doživljajski park Vulkanija in lončarska vas Filovci

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Od ideje do izdelka

4. Energija in električna vezja

7. RAZRED

 

1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti (5. – 9. razred)

4. Športne igre (6. – 9. razred)

5. Atletika (5. – 9. razred)

1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Zaključna ekskurzija – Ogled Županove jame

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Od ideje do izdelka

4. Energija in električna vezja

8. RAZRED 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti (5. – 9. razred)

4. Športne igre (6. – 9. razred)

5. Atletika (5. – 9. razred)

 1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Ekosistemi – CŠOD

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. CŠOD Bovec

4. Zaključna ekskurzija – Gorenjska

9. RAZRED 1. Z glasbo v novo leto

2. Gledališka predstava

3. Knjiga, moja prijateljica

1. Jesenski pohod

2. Dan slovenskega športa

3. Zimske aktivnosti (5. – 9. razred)

4. Športne igre (6. – 9. razred)

5. Atletika (5. – 9. razred)

1. Tradicionalni slovenski zajtrk ½, Skrb za zdravje ½

2. Planetarij

3. Zaključna ekskurzija –  Geografske značilnosti pokrajin (Gardaland)

1. Varnost – ETM

2. Novoletni bazar

3. Poklicno usmerjanje

4. Valeta


10. KOLEDAR TEKOMOVANJ ZA UČENCE


PREDMET IME TEKMOVANJA ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
SLJ Mehurčki 8. 4. 2021 ob 11.00

17. 11. 2020 ob 13.30

14. 1. 2021 ob 14.00 13. 3. 2021 ob 10.00
Cankarjevo tekmovanje
MAT

 

Matematični kenguru –

za bronasto priznanje

18. 3. 2021 ob 13.00

2. 12. 2020 ob 14.00

17. 4. 2021 ob 9.00

30. 1. 2021 ob 9.00

Tekmovanje za Vegovo priznanje
Razvedrilna matematika
TJA Tekmovanje iz angleščine, 7. razred 1. 2. 2021 1. 3. 2021
Tekmovanje iz angleščine,

8. razred

19. 10. 2020 ob 13.00 23. 11. 2020 ob 14.00
Tekmovanje iz angleščine,

9. razred

12. 11. 2020 ob 13.00 20. 1. 2021 ob 14.00 16. 3. 2021 ob 14.00
TJN Tekmovanje iz nemščine,

9. razred

26. 11. 2020 ob 13.00 23. 3. 2021 ob 14.00
NAR Kresnička 3. 2. 2021 ob 13.00
BIO Tekmovanje za Proteusovo priznanje 21. oktobra 2020 ob 13.00 4. decembra 2020
KEM Tekmovanje za Preglovo priznanje 18. januar 2021

ob 13.00

27. marec 2021 ob 9.30
FIZ Tekmovanje iz fizike 3. 2. 2021 ob 13.00 26. 3. 2021 ob 14.00 8. 5. 2021 ob 10.00
GEO Astronomija 3. 12. 2020 ob 13.00 9. 1. 2021 ob 10.00
GEO Tekmovanje iz geografije 24. 11. 2020 ob 13.00 26. 1. 2021 ob 14.00 16. 4. 2021 ob 10.00
ZGO Tekmovanje iz zgodovine 8. 12. 2020 ob 13.00 2. 2. 2021 ob 14.00 20. 3. 2021 ob 10.00
Sladkorna

bolezen

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 16. 10. 2020 ob 13.00 21.11.2020 ob 10.00
Logika Tekmovanje iz logike 24. 09. 2020 ob 13.00 17.10.2020 ob 9.30
Vesela šola Tekmovanje iz vesele šole 10. 3. 2021 ob 13.00 14. 4. 2021 ob 14.00

11. PROJEKTI, KI JIH BOMO IZVAJALI NA ŠOLI


NASLOV PROJEKTA VODJA PROJEKTA
1. ZDRAVA ŠOLA Ana Luršak
2. ŠOLSKA SHEMA Suzana Planšak
3. KORAK K SONČKU Ines Planinšič
4. POLICIST LEON SVETUJE Bojana Mori
5. ZLATI SONČEK Vlasta Stepišnik
6. PROMETNA VZGOJA

Jumicar, Kolesarčki

Jasna Lampreht
7. VARNO NA KOLESU Ana Luršak, Milena Pisnik
8. RASTEM S KNJIGO Ines Gerold
9. STOP NASILJU Jasmin Džambić
10. PEŠBUS Ana Luršak
11. TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA Danijela Korže
12. TEDEN PISANJA Z ROKO Nataša Praprotnik
13. BRALNA ZNAČKA razredniki, Ines Gerold, Nataša Praprotnik
14. NOČ NA ŠOLI razredniki
15. IGRAJ SE Z MANO Lucija Bivšek
16. TUTORSTVO Nataša Praprotnik
17. VARNO S SONCEM Ana Luršak
18. MOJ SLOfit Lucija Bivšek
19. OTROŠKI PARLAMENT Sara Topler
20. ŠOLA, DA SE TI ZROLA Matjaž Jeznik
21. BRALNI NAHRBTNIK Milena Pisnik
22. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Ana Luršak

Dostopnost