NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Po zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo. Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence (razen za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je preverjanje prostovoljno).

Na državnem izpitnem centru so pripravili publikacijo  »INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Ric-a.

(http://www.ric.si/ ali https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).


Dostopnost