JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE IN VARSTVO VOZAČEV

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, PODALJŠANEGA BIVANJA IN VARSTVA VOZAČEV


Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo organizirano v šoli od 6.15 do 8.15 ure. Za učence od 2. do 9. razreda je varstvo vozačev in tistih učencev, ki utemeljeno prihajajo v šolo predčasno, organizirano v več skupinah v šoli. Vodili ga bodo delavci šole po programu.

Vsebina dela jutranjega varstva:

 • individualno delo (jutranje branje, poslušanje glasbe, pogovori, obveznosti do šole – naloge, priprava na pouk …)

Varstvo učencev vozačev od 6. do 8. šolske ure je organizirano za vse učence, ki so vezani na šolske prevoze.
Vsebine dela varstva vozačev:

 • pisanje domačih nalog,
 • prosti čas,
 • sodelovanje v projektih z oddelki podaljšanega bivanja.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje mora biti strokovno vodeno. Vsebovati mora naslednje elemente:

 • samostojno učenje,
 • sprostitvene dejavnosti,
 • ustvarjalno preživljanje prostega časa,
 • prehrano – kosilo.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Splošni cilji podaljšanega bivanja:

 • zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psiho-socialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje,
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč,
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti,
 • omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj,
 • omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.

Dostopnost