Sola-Vuzenica-obvestilo.jpg

Prijava obveznih izbirnih predmetov za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje za šolsko leto 2022/2023

20/04/2022

Učenci 7., 8. in 9. razreda morajo v šolskem letu 2022/2023 obiskovati pouk OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. V nadaljevanju sledi nekaj navodil, ki bodo učencem in staršem v pomoč, da se boste lažje odločili, kaj izbrati.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8. IN 9. RAZRED)

Ministrstvo za šolstvo je pripravilo zelo dolg seznam izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo učencem v 7., 8. in 9. razredu. Šola pa mora ponuditi pouk najmanj šestih izbirnih predmetov. Mi jih bomo ponudili seveda več, izvajali pa bomo tiste, za katere se bo odločilo največ učencev, in v skladu z normativi, ki določajo število skupin.

Predmeti so  glede na čas trajanja razvrščeni v štiri sklope.

  • Triletni predmeti (učenec jih izbere tri leta zapored – pouk tujih jezikov).
  • Triletni predmeti, lahko pa tudi krajši (učenec jih izbere tri, dve ali samo eno leto).
  • Enoletni predmeti, vezani na razred (lahko jih ponudimo samo v določenem razredu).
  • Enoletni predmeti (trajajo samo eno leto, učenec jih ne more ponovno izbrati – teh je največ).

Glede na vsebino pa se delijo v družboslovno-humanistični sklop in v naravoslovno- tehnični. Učenec lahko izbira predmete ne glede na njihovo razvrščenost v posamezne sklope.

IZVAJANJE POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Ker so to obvezni predmeti, jih je učenec dolžan obiskovati kot redni pouk.

Pouk posameznega predmeta poteka predvidoma 1 uro tedensko, pouk jezikov 2 uri tedensko. Posamezni predmeti se zaradi narave dela – praktično delo, poskusi – izvaja dve uri na štirinajst dni ali strnjeno izven rednega urnika v popoldanskem času ali ob sobotah (razni ogledi, izleti ipd.). Pouk izbirnih predmetov po rednem urniku pa poteka 0., 6. ali 7. uro.

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v obsegu 2 ur ali 1 ure.

OCENJEVANJE

Izbirni predmeti so ocenjeni z ocenami od 1 do 5.

ZAMENJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

Zaradi prepletanja številnih izbirnih predmetov je zelo zahtevno sestaviti urnik. Zato je pomembno, da se učenci pravočasno odločijo, kateri predmet bodo izbrali. Zakon sicer dopušča menjavo predmetov na začetku šolskega leta, vendar pa je menjava mogoča le, če bo v novo izbrani skupini še prostor in če bo urnik le-te usklajen z učenčevim urnikom. Prav tako zamenjava skupine ne sme porušiti že postavljene skupine izbirnega predmeta.

Prijave so odprte v eAsistentu.

Katalog obveznih izbirnih predmetov »

Dostopnost