VZGAJAMO ZA SMISEL ŽIVLJENJA

Posebno pozornost namenjamo tudi …


  • zdravju otrok – s kvalitetnim programom in nego
  • zdravim zobem – v sodelovanju z medicinsko sestro za zdravstveno preventivo
  • otrokom s težavami pri govoru – v sodelovanju z logopedinjo
  • otrokom s posebnimi potrebami

Otroke vključujemo v redne oddelke, ko starši priložijo odločbo o usmeritvi v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v rednem oddelku vrtca in ko so za to zagotovljeni osnovni pogoji (kader, prostor, število otrok v oddelku, sodelovanje staršev in drugo).

Pomembni pogoji za dosego naših ciljev in realizacijo programov so dobri medsebojni odnosi, znanje in sodelovanje med vrtcem in domom.

Pri svojem delu smo:

1. razvojno naravnani, zato zadovoljujemo vzgojne in razvojne potrebe otrok ter permanentno uvajamo spremembe in novosti v svoje delo;
2. humanistično naravnani, zato cenimo delo in svobodo posameznika, resnico ter prevzemamo osebno odgovornost;
3. ustvarjalno naravnani, zato iščemo, spodbujamo in udejanjamo izvirne rešitve;
4. odprti in fleksibilni, zato iščemo možnosti sodelovanja z okoljem. Še posebej pa s starši.

Vzgojno-izobraževalno delo v oddelku izvajajo načrtno in sistematično vzgojiteljice, pomočnice in pomočnik vzgojiteljice.
Osnovo za pedagoško delo črpamo iz kurikuluma za javne vrtce. Za doseganje ciljev pripravimo in vrednotimo letni delovni načrt vrtca za posamezno šolsko leto. Vsaka vzgojiteljica pa pripravi svoj vzgojno-izobraževalni načrt dela z otroki in starši.

Pri delu upoštevamo razvojne zakonitosti otrok in sledimo globalnim ciljem predšolske vzgoje, ki se nanašajo na:

  • gibalni,
  • čustveni,
  • socialni,
  • spoznavni razvoj otroka.

Dostopnost