PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Starši imajo pravico do:


 • spoštovanja in upoštevanja svoje vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj;
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini;
 • korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredku …;
 • vpogleda v programe dela za otroke;
 • obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
 • zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov;
 • sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku.
  Pri tem upoštevajo meje svojega soodločanja in ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca;
 • sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu OŠ;
 • možnosti rezervacije v skladu s sprejetimi sklepi občine, v kateri imajo otroci stalno bivališče.

Obveznosti staršev so:


 • da sprejmejo strokovne usmeritve javnega vrtca (organizacijske, vsebinske, prehrambene …);
 • da se seznanijo z delavci vrtca in organiziranostjo dela;
 • da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in kvalitete programov;
 • da spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca;
 • da izpolnjujejo sprejete dogovore, vezane na poslovni čas, finančne obveznosti in izbrani program;
 • da seznanijo vzgojiteljico o posebnostih otroka;
 • da obveščajo strokovne delavce oddelka o bolezni in drugih vzrokih odsotnosti otroka;
 • da v vrtec pripeljejo zdravega otroka.

Dostopnost