OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje staršev in vrtca poteka na različnih nivojih in na različne načine.

Z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja je podana osnova za sodelovanje staršev, delavcev vrtca in predstavnikov ustanovitelja pri upravljanju vrtca.


Svet staršev


Sestavljajo ga predstavniki staršev iz oddelkov vrtca, izvojeni na roditeljskem sestanku posameznega oddelka. Pomembne naloge sveta staršev so:

  • predlaganje nadstandardnih in razvojnih programov vrtca,
  • razpravljanje o poročilih ravnateljice,
  • razpravljanje o vzgojno-izobraževalni problematiki …

Sodelovanje z oddelkom


  • individualni kontakti,
  • obisk staršev v oddelku, neposredno vključevanje v izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa,
  • roditeljski sestanki,
  • govorilne ure,
  • skupna praznovanja in prireditve,
  • predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela,
  • druge oblike sodelovanja, dogovorjene na roditeljskih sestankih, opredeljene v letnem delovnem načrtu vrtca in oddelka.

Obveščanje staršev


Obveščanje poteka največkrat preko vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic oddelka, kjer je vključen otrok.

V garderobah so kotički in oglasne deske za starše s pisnimi informacijami o življenju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu.


Dostopnost