ŠOLSKI IN UČBENIŠKI SKLAD

ŠOLSKI SKLAD


V skladu s 135. členom ZOFVI ima šola organiziran šolski sklad za nudenje nadstandarda učencem.

Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor, v katerem so trije predstavniki staršev in štirje

predstavniki delavcev šole. Osnovni namen tega sklada je zbiranje sredstev za sofinanciranje nadstandardne šolske ponudbe, namenjene učencem za dejavnosti, ki so povezane z nadstandardnim programom dela oddelkov, delom v interesnih dejavnostih ter projektnim delom.

Sredstva za sklad se zbirajo s pomočjo sponzorjev, donatorjev in s prispevkom staršev. Upamo, da se boste tudi v tem šolskem letu odzvali našemu vabilu in prispevali po svojih močeh.


UČBENIŠKI SKLAD


Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Izposoja učbenikov preko učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna.

Šola vodi učbeniški sklad, spremlja izposojo učbenikov in vsako leto pripravi analizo stanja. Do meseca junija evidentira potrebe po učbenikih in iz sredstev učbeniškega sklada dokupi nove učbenike. Vsako leto dokupimo in zamenjamo dotrajane učbenike. V skladu so učbeniki, ki jih potrdi ZRSŠ. V skladu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami.

V primeru poškodovanja ali izgube učbenika učenec krije stroške le-tega v skladu s Pravilnikom učbeniškega sklada.

Skrbnik učbeniškega sklada je Ines Gerold.


Dostopnost