Pravice in obveznosti staršev

Starši imajo pravico do:

• spoštovanja in upoštevanja svoje vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj;
• postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini;
• korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredku …;
• vpogleda v programe dela za otroke;
• obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
• zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov;
• sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku.
Pri tem upoštevajo meje svojega soodločanja in ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca;
• sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu OŠ;
• možnosti rezervacije v skladu s sprejetimi sklepi občine, v kateri imajo otroci stalno bivališče.

Obveznosti staršev so:

• da sprejmejo strokovne usmeritve javnega vrtca (organizacijske, vsebinske, prehrambene …);
• da se seznanijo z delavci vrtca in organiziranostjo dela;
• da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in kvalitete programov;
• da spoštujejo osebno integriteto vzgojiteljice in drugih delavcev vrtca;
• da izpolnjujejo sprejete dogovore, vezane na poslovni čas, finančne obveznosti in izbrani program;
• da seznanijo vzgojiteljico o posebnostih otroka;
• da obveščajo strokovne delavce oddelka o bolezni in drugih vzrokih odsotnosti otroka;
• da v vrtec pripeljejo zdravega otroka.