Cilji predšolske vzgoje

 
Cilji in načela predšolske vzgoje:

• razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje lastne identitete,
• razvijanje sposobnosti za dogovarjanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
• razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje,
• negovati radovednost, raziskovalni duh, domišljijo in intuicijo ter razvijati neodvisno mišljenje,
• spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
• spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
• razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja, ki poteka po načelih:

• avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
• enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
• pravice do izbire in drugačnosti,
• ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
• sodelovanja z okoljem.